Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de klant met inbegrip van zijn eventuele aangestelden (hierna: “Klant”) en Maes-Verzelen BV, met adres te Gentseweg 203, 8792 Desselgem, met ondernemingsnummer 0754.523.903, hierna genoemd onder de handelsnaam “Match”. Deze Algemene Voorwaarden, samen met de eventuele bijzondere voorwaarden (zoals een commerciële overeenkomst inzake uitzendarbeid, of een concrete projectomschrijving) die de contractuele relatie nader omschrijven en die voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden (hierna: “Bijzondere Voorwaarden”), vormen samen de overeenkomst tussen partijen (hierna: “Overeenkomst”).
 • Match is door het Vlaamse Gewest rechtsgeldig erkend als uitzendbureau onder het erkenningsnummer: VG. 2367/U.
 • Match is bovendien bij de RSZ gekend onder het inschrijvingsnummer: .
 • Offertes zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij de offerte een andere geldigheidstermijn vermeldt. Nadat een offerte vervallen is, is een gebeurlijke aanvaarding door de Klant ervan niet langer geldig. Iedere offerte van Match is zonder verplichtingen tot wanneer de Klant deze aanvaardt door ondertekening van de Overeenkomst (hetzij manueel, hetzij elektronisch bv. door e-mailbevestiging). Door dergelijke ondertekening wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig te zijn tot stand gekomen.
 • Door het aangaan van een Overeenkomst met Match, verklaart de Klant gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden en doet de Klant uitdrukkelijk afstand van eventuele afwijkende voorwaarden. Eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst zijn enkel mogelijk mits zij schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Voorwerp

 • De Klant gaat de Overeenkomst aan met oog op het uitvoeren door Match van bepaalde diensten inzake uitzendactiviteiten, payroll-diensten en/of HR consultancy. De concrete inhoud wordt nader omschreven in de Bijzondere Voorwaarden (hierna: “Diensten”).
 • Indien de Diensten uitzendactiviteiten voor ogen hebben, verklaart Match dat de Overeenkomst in overeenstemming is met de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad en van het toepasselijke Paritair Comité PC322 inzake uitzendarbeid.
 • Match erkent dat zij met oog op het uitvoeren van de Diensten beschikt over alle vereiste deskundige kwalificaties en beroepstitels.
 • Match levert alle redelijke inspanningen om de Diensten te leveren zoals van een redelijke en professionele deskundige mag worden verwacht, en dit conform de specificaties en binnen de eventuele overeengekomen termijnen zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. De uitvoering van de Diensten door Match wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaats- of garantieverbintenis.
 • De Klant erkent dat zijn medewerking noodzakelijk is om een goede uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. Hij zal dan ook alle informatie en documentatie aanleveren zoals gevraagd door Match en zoals anderszins redelijkerwijze noodzakelijk is om de Diensten in goede orde te kunnen uitvoeren. De Klant is integraal en uitsluitend verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van deze informatie en documentatie. Indien er wettelijke verplichtingen in orde dienen gebracht te worden door de Klant, is de Klant daar integraal en uitsluitend voor verantwoordelijk.
 • Match is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.

Uitzendarbeid

 • Dit artikel is van toepassing indien de Diensten waarop de Klant beroep doet, uitzenddiensten betreft.
 • Match en de Klant verbinden zich ertoe om eenieder gelijk te behandelen, ongeacht zijn leeftijd, ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of medische toestand, tenzij en enkel in die mate een van deze factoren relevant zou zijn voor de functie in kwestie.
 • Indien de Klant op de Diensten van Match inzake uitzendarbeid beroep doet, dient hij bij toepassing van artikel 5 de nodige informatie mee te delen die Match toelaat om een geschikte kandidaat te vinden. Zonder exhaustief te zijn dient de Klant bijgevolg ten minste de volgende informatie mee te delen:
 • Een omschrijving van de functie.
 • De vereiste kwalificaties (enkel functierelevante criteria worden in overweging genomen).
 • Informatie omtrent het loon.
 • Informatie over de werktijden, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de plaats van tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden.
 • De beoogde looptijd van de opdracht.
 • Ingeval van detachering binnen de EER, een overzicht van het land of de landen waar de uitzendkracht werkzaam zal zijn.
 • Match onderneemt alle redelijke inspanningen die van een deskundige uitzenddienstverlener kan worden verwacht, doch zij levert geen garanties dat zij een geschikte kandidaat-uitzendkracht zal vinden binnen de door de Klant gewenste termijn, noch dat de uitzendkracht effectief de opdracht zal aangaan, noch dat de uitzendkracht de opdracht niet voortijdig zal eindigen, noch dat de geselecteerde uitzendkracht in alle gevallen geschikt blijkt voor de voorgenomen functie.
 • Indien de Klant zelf een selectie van potentiële uitzendkrachten maakt zonder enige betrokkenheid van Match, dan is de Klant volledig en uitsluitend aansprakelijk voor deze selectie, en zal zij Match desgevallend vrijwaren voor enige aanspraak vanwege derden of van de uitzendkracht zelf.
 • Match zal rekening houdend met de functierelevante criteria een of meerdere kandidaten voorstellen aan de Klant. Deze laatste kan een voorgestelde kandidaat slechts afwijzen indien dit om functierelevante of andere gerechtvaardigde redenen gebeurt.
 • Wanneer een geschikte kandidaat door de Klant wordt weerhouden, zal Match een commerciële overeenkomst met de Klant overeenkomstig artikel 17 en 18 van de wet van 24 juli 1987 sluiten (de “Bijzondere Voorwaarden”), en een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid met de kandidaat die werd weerhouden. De Klant is bij toepassing van artikel 5 gehouden om alle noodzakelijke informatie aan Match mee te delen zodat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid correct kan opgesteld worden voor de aanvang van de tewerkstelling. Zonder exhaustief te zijn dient de Klant bijgevolg ten minste de volgende informatie mee te delen:
 • Bevestiging van de informatie bedoeld in artikel 3.
 • De naam en het nummer van het paritair comité (en subcomité indien van toepassing) waaronder de onderneming van de Klant ressorteert.
 • De al dan niet aanwezigheid van syndicale delegatie.
 • De toepasselijke reden waarom de Klant op uitzendarbeid beroep doet. Ingeval van de reden “instroom” dient de Klant tevens mee te delen of het om een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging gaat.
 • De plaats van tewerkstelling.
 • De duurtijd van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
 • De arbeidstijdregeling van de onderneming van de Klant.
 • De beroepskwalificatie van de uitzendkracht.
 • Het loon van de vaste werknemer(s) met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de Klant.
 • Informatie over de werkpost, risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De Klant dient bij toepassing van artikel 5 elke wijziging in de arbeidsrelatie onmiddellijk doch uiterlijk binnen 4 uur na een mondelinge mededeling schriftelijk communiceren aan Match. Zonder exhaustief te zijn betreft dit onder meer het volgende:
 • Een arbeidsongeval waar de uitzendkracht bij betrokken is.
 • Stakingen, lock-outs of andere vormen van tijdelijke werkloosheid in de onderneming van de Klant.
 • Afwezigheden, ziekte, of laattijdige aanwezigheden van de uitzendkracht.
 • Wijzigingen in de aanvang, de duurtijd en het einde van de lopende arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die een invloed heeft op de door Match uit te voeren Dimona-aangifte.
 • De niet-hernieuwing van de opdracht.
 • De Klant draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de accurate verstrekking van de gegevens vermeld in de vorige leden. De aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van de redenen en termijnen van uitzendarbeid berust exclusief bij de Klant. In het kader van die redenen zorgt hij tevens, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen van zijn eigen vakbondsafvaardiging en mededelingen aan de bevoegde overheidsinstanties. Bij gebruik van dagcontracten is de Klant als enige verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan.
 • Match is ertoe gehouden om elke tewerkstelling van een uitzendkracht aan te geven aan de RSZ voor de aanvang van de effectieve tewerkstelling bij de Klant.
 • Indien de door de Klant opgegeven duurtijd van de met de uitzendkracht af te sluiten (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid onderworpen is aan wettelijke of bij cao bepaalde voorwaarden, procedures en/of beperkingen, zoals het geval is voor opeenvolgende dagcontracten, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om deze op te volgen en na te leven. Alle eventuele financiële compensaties en/of sancties die in dit verband worden voorzien of opgelegd, zijn ten laste van de Klant en worden desgevallend door Match bijkomend gefactureerd.
 • Volgens artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze vast in dienst zouden geweest zijn bij de Klant. Dit geldt ook voor indexaties, conventionele loonsverhogingen en eventuele nieuwe loonelementen die tijdens de periode van tewerkstelling zouden van kracht worden in de onderneming van de Klant. De informatie bedoeld in deze paragraaf, evenals de toekenningsmodaliteiten, dienen door de Klant aan Match te worden meegedeeld.
 • De uitzendkracht dient op dezelfde manier behandeld te worden als het vaste personeel op het gebied van arbeidsreglement, arbeidstijd, toezicht op deeltijdse arbeidsprestaties, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk en nachtarbeid.
 • De uitzendkracht dient hetzelfde beschermingsniveau te genieten op het gebied van arbeidsveiligheid en -hygiëne. De Klant dient dan ook een werkpostfiche in te vullen en, voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, deze aan Match over te maken. De uitzendkracht mag geen andere werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld op de werkpostfiche. De Klant dat hij de nodige adviezen heeft ingewonnen van de preventiedienst en arbeidsgeneesheer met oog op het opmaken van de werkpostfiche.
 • De Klant draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, alsook voor de reiniging, de herstelling en het behoud ervan in normale gebruiksklare toestand.
 • Ingeval van een arbeidsongeval waarbij de uitzendkracht betrokken is, dient de Klant alle dringende maatregelen te nemen zoals vereist, en bovendien onmiddellijk Match in te lichten en alle informatie te verschaffen die nodig is voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim bij deze informatieverstrekking draagt de Klant de uitsluitende aansprakelijkheid hiervoor
 • Ingeval de Klant meent dat een uitzendkracht ongeschikt is nadat de tewerkstelling is aangevat, dient hij dit binnen de eerste vier prestatie-uren schriftelijk kenbaar te maken aan Match zodat deze desgevallend de nodige inspanningen kan doen om een vervanger te vinden.
 • De Klant zal geen beroep doen op de diensten van Match ingeval van staking, lock-out, tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken of wegens slecht weer in zijn bedrijf, voor de exploitatiezetel, de afdeling of beroepscategorie waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben. Indien de arbeidsovereenkomst omwille van een van deze gebeurtenissen niet kan uitgevoerd worden bij de Klant, zal geen loon noch enige vergoeding aan de uitzendkracht verschuldigd zijn. In geval van staking, lock-out, tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken of wegens slecht weer binnen de onderneming van de Klant is Match er wettelijk toe gehouden zijn uitzendkrachten terug te trekken. De Klant is ertoe gehouden Match te verwittigen wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen in zijn onderneming.
 • Indien de Klant zonder tussenkomst van Match rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze dan ook, een arbeidsverhouding of dienstverleningsverhouding met de uitzendkracht of kandidaat-uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, en dit binnen de zes maanden te rekenen vanaf de voorstelling van de (kandidaat-)uitzendkracht door Match, zal de Klant aan Match een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bruto jaarloon van de betrokken uitzendkracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Deze vergoeding is ook verschuldigd door de Klant indien deze na het einde van de terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van Match, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze dan ook, een arbeidsverhouding of dienstverleningsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, en dit voor zover de uitzendkracht nog geen 150 werkdagen via Match heeft gepresteerd tussen de eerste dag van de uitzendarbeid en de eerste dag van de voormelde arbeidsverhouding of dienstverleningsverhouding.
 • Met het aangaan van een arbeidsverhouding of dienstverleningsverhouding wordt onder meer bedoeld, zonder hiertoe beperkt te zijn:
 • Het ter beschikking stellen van de uitzendkracht in de onderneming van de Klant via een derde partij.
 • Het aangaan met de uitzendkracht van een dienstverleningsovereenkomst, een freelanceovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, of enige andere contractuele verhouding met een vergelijkbare economische draagwijdte, waarbij wordt overeengekomen dat de uitzendkracht bepaalde diensten levert voor de Klant in ruil voor een vergoeding.
 • Het aangaan met de uitzendkracht van een arbeidsverhouding of een vergelijkbare contractuele verhouding bedoeld in het tweede streepje, met een onderneming die verbonden is aan de Klant (zoals een moeder-, dochter-, of zustervennootschap).
 • Het aangaan met de uitzendkracht van een arbeidsverhouding of een vergelijkbare contractuele verhouding bedoeld in het tweede streepje, met een orgaan van de onderneming van de Klant (zoals een bestuurder, een aandeelhouder, enzovoort).
 • Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:
 • Indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.
 • indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de Klant voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het Paritair Comité van de Klant) x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

Prijs en betaling

 • Tenzij anders overeengekomen worden de Diensten inzake uitzendarbeid wekelijks gefactureerd.
 • Facturatie voor Diensten inzake uitzendarbeid gebeurt op basis van (1) de prestaties die voorkomen op de staat van prestaties, (2) de overeengekomen coëfficiënten, tarieven, selectiefees en bijkomende bedragen en kosten die bovendien verhoogd kunnen worden ingeval van stijgingen die werkelijke kostprijs of loonkost bepalen, (3) de eventuele (verbrekings)vergoedingen die Match zou verschuldigd zijn bij een vroegtijdige beëindiging van de tewerkstelling door de Klant, (4) de door de Klant aan zijn vast personeel toegekend en verloonde niet gewerkte uren zoals vakantiedagen, feestdagen, klein verlet, enz., waar de uitzendkracht ook recht op heeft, (5) alle andere loonelementen en (6) aanvullende prijsafspraken. Door de prestatiestaat te ondertekenen (manueel of elektronisch zoals per e-mailbevestiging), hetgeen onverwijld zal gebeuren na het voldoen van de uitzendprestaties, bevestigt de Klant de juistheid van de daarin vermelde prestaties en de conforme uitvoering van de werken verricht door de uitzendkracht.
 • Match is gerechtigd om meerkosten en meerwerken te factureren indien (1) de Klant zijn medewerkingsplicht bedoeld in artikel 5 niet of gebrekkig naleeft en (2) indien de Klant bijkomende verzoeken richt aan Match die geen deel uitmaken van de concreet overeengekomen Diensten, of die anderszins niet duidelijk vooraf kenbaar zijn gemaakt door de Klant.
 • De Klant is verplicht alle conform de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de 8 kalenderdagen na het bezorgen van de overeenstemmende factuur door Match, tenzij de factuur of de Bijzondere Voorwaarden een andere betalingstermijn bevatten. Bij gebreke aan gemotiveerd en aangetekend factuurprotest binnen de voormelde termijn, wordt de Klant geacht de inhoud van de factuur te aanvaarden.
 • Ingeval van laattijdige of niet-betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst:
 • Is Match gerechtigd alle Diensten op te schorten tot de datum van integrale betaling.
 • Heeft Match van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming.
 • Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Match, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
 • Indien de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Match schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 • De laattijdige betaling van een factuur resulteert in het onmiddellijk opeisbaar maken van alle andere openstaande facturen, ook al zijn de vervaldata van deze facturen nog niet verstreken.
 • Het voorleggen door Match van een rekeninguittreksel of een ander stuk uit haar boekhouding volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.

Geheimhouding

 • Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “Vertrouwelijke Informatie” begrepen, alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk hebben aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, informatie over de wederzijdse bedrijfsactiviteiten, persoonsgegevens over de medewerkers van de Klant en de uitzendkrachten, financiële informatie en loongegevens, bedrijfsplannen en -strategieën, enzovoort.
 • Partijen zullen potentieel kennis krijgen van Vertrouwelijke Informatie van elkaar, waarop de rechten integraal toebehoren aan de respectievelijke Partijen.
 • Partijen stemmen ermee in de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden. Zij zullen de Vertrouwelijke Informatie bijgevolg op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, bekendmaken aan anderen dan hun werknemers en zelfstandige medewerkers op een “need-to-know” basis, op voorwaarde dat dergelijke werknemers en medewerkers aan gelijkwaardige vertrouwelijkheidsverplichtingen onderworpen zijn.
 • Partijen zullen geen enkele Vertrouwelijke Informatie gebruiken of distribueren voor enig ander doel dan binnen het kader van de Overeenkomst, tenzij zij daartoe zijn gemachtigd door de andere partij.
 • De ontvangende partij zal geen enkele Vertrouwelijke Informatie gebruiken met oog op het verkrijgen van een commercieel, economisch of juridisch voordeel ten aanzien van de mededelende partij.
 • Op eerste verzoek van de partij die Vertrouwelijke Informatie heeft meegedeeld, zal de partij die ze ontvangen heeft alle dragers van Vertrouwelijke Informatie terugbezorgen en alle digitale kopieën daarvan vernietigen.
 • Dit artikel is niet van toepassing op informatie waarvan de ontvanger bewijst:
 • dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of;
 • dat deze rechtmatig in haar bezit was of bij haar bekend was voordat zij deze ontving, of;
 • dat deze rechtmatig en zonder beperking aan haar bekend is gemaakt door een derde, of;
 • dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de mededelende partij of;
 • dat deze bij wet of krachtens een rechterlijk bevel bekend moet worden gemaakt.
 • Dit artikel blijft volledig in werking zowel tijdens de duur van de Overeenkomst, als gedurende vijf jaar na het einde van de Overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de Klant toegang toe krijgt in het kader van de Overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de Klant, berusten uitsluitend bij Match of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de Klant gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de Klant wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Match en de Klant overeengekomen Diensten. Door Match specifiek voor de Klant vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door de Klant worden gebruikt.
 • De Klant vrijwaart Match tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de Klant in het kader van de aanbieding of overeenkomst aan Match of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.

Aansprakelijkheid

 • Match is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van de nalatigheid, de vergetelheid of de niet-naleving van een bepaling van deze Overeenkomst door de Klant.
 • In het kader van Diensten inzake uitzendarbeid, is Match niet aansprakelijk ingeval zij om welke reden dan ook niet tijdig een kandidaat-uitzendkracht heeft gevonden, noch ingeval een kandidaat om welke reden dan ook finaal niet als uitzendkracht ter beschikking kan gesteld worden van de Klant, noch ingeval de uitzendkracht uit eigen beweging een uitzendopdracht (voortijdig) beëindigt. Evenmin is Match aansprakelijk voor enige schade ingeval een kandidaat naderhand niet blijkt te voldoen aan de door de Klant gestelde eisen en verwachtingen, tenzij er een toerekenbare fout van Match bij de selectie in rechtstreeks verband kan gebracht worden met de schade.
 • In het kader van Diensten inzake uitzendarbeid berust de burgerlijke aansprakelijkheid in artikel 1384 lid 3 Burgerlijk Wetboek bij de Klant, zodat deze als enige aansprakelijk is voor alle door de uitzendkracht aan derden betrokken schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant wordt aanbevolen. Match is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de Klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant. De aansprakelijkheid van Match is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.
 • In het kader van Diensten inzake uitzendarbeid kan Match voorts niet aansprakelijk gesteld worden voor of wegens:
 • Leningen, voorschotten, kosten, enz. die desgevallend door de Klant werd toegestaan aan de uitzendkracht zonder tussenkomst van Match
 • Het verplicht terugtrekken van uitzendkrachten bij tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out bij de Klant.
 • Match is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, productiebeperkingen, verlies van verwachte besparingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, verlies van gegevens, reputatieschade of vorderingen van derden.
 • Onverminderd de voorgaande leden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Match ten aanzien van de Klant te allen tijde beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:
 • het totaal aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan het feit dat aanleiding gaf tot de aanspraak van de Klant, of;
 • het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van Match bereid is tussen te komen in een concreet schadegeval, hetgeen zal blijken uit een schriftelijke verklaring vanwege de verzekeringsmaatschappij.
 • Niets in deze Overeenkomst zal beschouwd worden als een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van eender welke partij ingeval van opzet, bedrog, fraude of aansprakelijkheid van deze partij voor overlijden of lichamelijke letsels.
 • Indien Match door overmacht van tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, zal de uitvoering van de Diensten worden opgeschort totdat de situatie van tijdelijke overmacht is geëindigd. Indien de situatie van overmacht permanent is (hetgeen bijvoorbeeld het geval zal zijn indien een tijdelijke overmachtssituatie gedurende een ononderbroken periode van drie maanden blijft aanhouden), is Match gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Dergelijke beëindiging geldt onverminderd het recht van Match op betaling door de Klant voor reeds door Match geleverde Diensten voordat sprake er was van een overmachtssituatie. Onder overmacht in de zin van deze bepaling wordt begrepen, elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van Match die deze laatste verhindert de Overeenkomst (verder) uit te voeren, zoals, maar zonder hiertoe beperkt te zijn: ziekte, overheidsingrijpen, terrorisme, oorlogen, natuurrampen, branden, sabotages, stakingen, rellen, overvallen, onbeschikbaarheid van informaticasystemen, enzovoort.
 • Iedere aanspraak van de Klant lastens Match vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Ontbinding

 • Match kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door Match, zoals maar niet beperkt tot, de niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag.
 • De Klant erkent dat haar faillissement, vereffening, ontbinding, of de overname van de feitelijke controle over de onderneming van de Klant (bijvoorbeeld ingeval van een overname van de meerderheid van de aandelen van de Klant door een derde), van rechtswege aanleiding geeft tot de ontbinding van de Overeenkomst, tenzij Match uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft waartoe Match gerechtigd is.
 • Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beperkingen van aansprakelijkheden, afwijzingen van garanties en openstaande betalingsverplichtingen.

Vrijwaring

 • De Klant zal Match vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die zouden ontstaan of die het gevolg zijn van de uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst en die veroorzaakt zijn door de contractuele wanprestatie van de Klant van haar verbintenissen bepaald in deze Overeenkomst, of door andere gedragingen van de Klant die een buitencontractuele fout uitmaken.

Nietigheidsbeding

 • De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst. De nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die economisch en juridisch zo nauw mogelijk aanleunt bij de initiële bepaling.

Overdracht

 • De Klant mag diens rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst slechts overdragen aan een derde mits het schriftelijk en voorafgaand uitdrukkelijke akkoord van Match.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing.
 • Alle betwistingen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Match.